بدون عنوان 7

سلام...

ساعت رو نگاه میکنم. یک شب. پس خواب من کو؟ بهتره دنبالش نگردم. اگه بخواد بیاد، خودش میاد. اینجا هیچ صدایی نمیاد. امشب حس کردم قلبم کمتر میزنه! درد میکنه. اما من هیچ کاری نمیتونم براش بکنم. چند روزی بود بهتر بودم. بهتر از همیشه. چند تا بحث پیش اومد بین من و کسی که فکرشو نمیکردم. شاید نظراتش هیچ تاثیری هم توی زندگیه من نداشته باشه اما خب بحث کردن کلا چیز خوشایندی نیست.

امروز از صبح روز شلوغی داشتم. هم از نظر کارهای بیرون از خونه، هم از نظر کارهای توی ذهنم!

تلفن رو برداشتم. یه شماره که ناخودآگاه اونو میگیرم، گرفتم. صداش خوب بود. سرحال بود. و مثل همیشه خالی. نمیدونم کسی منظورمو از صدای خالی میفهمه؟ صحبت رو بیخودی کشش دادم تا ذهنمو از چیزایی که توش بود خالی کنم. اونم میخواست صحبتو به جایی که خودش دوست داشت برسونه، که وقتی دید نمیشه با بی میلی گفت: "خب،کاری نداری؟"... گفتم : "نه،خدافظ"... کاری نداشتم؟ اصلا برای چی زنگ زده بودم؟!...

یه برنامه برای فردام ریخته شده. باید برم... باید برم؟... اصلا دوست دارم برم؟

ذهنم شده مثل یه بمب ساعتی. سر یه ساعت خاصی تنظیم میشه که.... بعد دوباره خوب میشه و همین روند....

تلویزیون رو روشن میکنم. دلم چی میخواد توش؟هیچی...همون بهتر که نصفه شبه و هیچی نداره...

منم انگار خالی شدم...خالی از همه چیز... حتی دیگه دلم بستنی هم نمیخواد. کی باورش میشه من دلم بستنی نخواد؟!

/ 13 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حوای تو

لب هايش شربت خالص بود براى چشيدنشان زهرآگين ترين نيش ها را به جان خريدم...

ستاره

سلام بهار عزیزم.منم با نظرشادی جون موافقم. راستی آپ کردم بدو بیا[گل]

اتاق فکر

بخواهی می تونی. خواسنن. تلاش کن. دوست دارم برای خودت شغل آبرومندانه داشته باشی. وابستگی مالی نداشته باشی. سعی کن ورزش کنی. پشتکار داشته باش. عشق یعنی خوبی خود و دیگران را خواستن. برای خودت ارزش قائل باش. به خودت توجه کن. جسمی فکری روحی به خودت احترام بگذار.

اتاق فکر

بخواهی می تونی. خواسنن. تلاش کن. دوست دارم برای خودت شغل آبرومندانه داشته باشی. وابستگی مالی نداشته باشی. سعی کن ورزش کنی. پشتکار داشته باش. عشق یعنی خوبی خود و دیگران را خواستن. برای خودت ارزش قائل باش. به خودت توجه کن. جسمی فکری روحی به خودت احترام بگذار.

بانو

سلام عزیزم . اتفاقا روز منم امروز خیلی شلوغ بود ولی ذهنم نه . ولی هر چقدرم شلوغ باشه من یکی که عمرا از بستنی نمیگذرم حتی حالا که بدجور سرما هم خوردم [خجالت][نیشخند]

ابرام خان بلوچ دریچه ای برای جنجالیترین خبرسینما

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ

حوای تو

من اگر روح پریشان دارم من اگر غصه هزاران دارم گله از بازی دوران دارم در غمستان نفسگیر، اگر نفسم میگیرد آرزو در دل من متولد نشده، می میرد یا اگر دست زمان در ازای هر نفس جان مرا میگیرد من اگر پشت خودم پنهانم من اگر خسته ترین انسانم به وفای همه بی ایمانم دل گریان، لب خندان دارم به تو و عشق تو ایمان دارم

آرمین

سلامممممممممم _______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم ___________ $ نظر یادت نره!!!!!!!! منتظر حضورتون هستم بیاید که خیلی جلبه البته چند روزی میشه آپ کردم اما وقت نکردم خبرتون کنم [بوسه] [بوسه] [نیشخند] [بوس