رد پای زندگی...
رد پای زندگی...

» شنبه 8 خرداد 95 :: شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» سلام... :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» بدون عنوان :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» چند خط روزمرگى :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزمرگى :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» و سال، نو میشود... :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» "او" :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» عشق :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» از هر دری سخنی :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» زندگی... :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» 18 مهر 91 :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» 18 شهریور 91 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» امشب... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» تولد :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» اعتراف :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» عاشقتم "جودی"! :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» سلام... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» خوشبختی :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خواسته های کوچولوی قلبم :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» ... :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» سال 1391 مبارک :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» یادداشت های من از راه دور 8 :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 7 :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 6 :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» اسکار :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 5 :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 4 :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 3 :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 2 :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» یادداشت های من از راه دور 1 :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» ذهن به هم ریخته ی من :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» بعد از کلی وقت :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» نگفته بودم؟ دیدی چی شد؟ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» سردرگمم! :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» امشب... درد دل :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» دلت تنگ است؟ میدانم! :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» شبهای قدر :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» بدون عنوان 53 :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» من اومدم :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» بعد از 23 روز :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» چند جمله از دیدار امروز :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
» بدون عنوان 52 :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» بدون عنوان 51 :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» شب گویه های من 3 :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شب گویه های من 2 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شب گویه های من 1 :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خدایا شکرت :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حالم خرابه... :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بدون عنوان 50 :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بدون عنوان 49 :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بدون عنوان 48 :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بدون عنوان 47 :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» پلک... :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» پست شاید موقت :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» کاش میشد... :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» یکشنبه و دوشنبه من :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» درگیرم... با خودم درگیرم... :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» من در سفر!!! :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» سال 90 مبارک :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» خدایا... کمکم میکنی؟ :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» بدون عنوان 46 :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» تمومش کن :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» بعد از چند روز :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
» یعنی من عاقل میشم؟ :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» امروز بارید... باران :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» دلتنگی من :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» و صد افسوس! :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» نجوای شبانه :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» برای دل بیقرارم :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» میتونم... مطمئنم :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» یه روز زمستونی دیگه :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» یک روزمرگی ساده :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» و تمام! :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» دانشجویی... گذشت! :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» درد :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» امروز من! :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» چرا امشب اینجوریم؟ :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» گیج! :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» پست انرژی منفی :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 45 :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» چقدر دلتنگم امشب... :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
» همه چیز هست...اما... :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» شرح این چند روز :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 44 :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 43 :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 42 :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» خدا برای این عشق به تو مدیونم :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» برای "او" که نمیخواهم اینجا را بخواند :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 41 :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 40 :: پنجشنبه ٩ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 39 :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 38 :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 37 :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 36 :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 35 :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 34 :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 33 :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» بدون عنوان 32 :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» زنان :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 31 :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 30 :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 29 :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 28 :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 27 :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 26 :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» یعنی میشه خدا هم بیاد اینجارو بخونه؟ :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 25 :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 24 :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» برای شبهایم :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 23 :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 22 :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
» بد روزیه این جمعه :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 21 :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 20 :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 19 :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» پنج صبح و بی خوابی :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» یه پست برای سبک شدن :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» عشق بی دغدغه :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» دلتنگم :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان 18 :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان 17 :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» گزارش یک روز صبح :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان 16 :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» رویا :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان 15 :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» یه بعد از ظهر پائیزی :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان 14 :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان 13 :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 12 :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» چگونه رهایت کنم شهر پر خاطره ی من؟ :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 11 :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 10 :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» اعصابم خورده...حرفی هست؟ :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 9 :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 8 :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 7 :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» امشب شب آرومیه :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» حوصله م سر رفته.همین :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 6 :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 5 :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» بدون عنوان 4 :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» ...وای باران باران :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» ...دارم نفس نفس نبودنت رو کم میارم :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» پراکنده های ذهنم :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» ...پاییز که می شود :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» خانوم مهندس :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» یه دنیا بغض و دلتنگی :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» یه پست استرس زا :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» بدون عنوان 3 :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» شب :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» آن روزها را دوست دارم :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» بدون عنوان 2 :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» وقتی تمام دنیا از آنِ من بود :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» دومین شب قدر :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» یه پست مسخره :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» مرا هم دعا کنید :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» بدون عنوان 1 :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» شرح حال :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» .... :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» ...اینجاست دلتنگی :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
» ...مسافرت :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» ...خدایا :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» عشق :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» نمیخوام دوستت داشته باشم :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» ... :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» فردا :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» دلم گرفته :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» یه روز خوب :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» امروز :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» خط خطی :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» سلام خدای مهربون :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» یه شرح کوتاه :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» داد بزن...با تمام وجودت :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» ...اولین سلام :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩

Design By : Night Melody